Indkaldelse til Årsmøde for alle medlemmer af K17 Valby.

Årsmødet afholdes onsdag den 30.marts kl. 18:00 i Sognegården

Indkaldelse og dagsorden er udsendes pr. mail til alle kredsens medlemmer mindst 14 dage før mødet.

Eventuelle forslag eller kandidater til bestyrelsen skal meddeles Formanden inden 20. marts 2022.
Efter dagsordenens faste punkter vil der blive orienteret om kommende arrangementer, tid til spørgsmål mv.

Selve mødet vil blive tilrettelagt så det både er for børn og voksne og således hjælpe børn, forældre og ledere med den demokratiske proces.

(hvert medlem har én stemme, børn under 15år  repræsenteres af forældre)

Mødet er afsluttet senest kl. 19:30

Dagsorden:

(Dagsordenen vil blive blandet med sang og leg undervejs)

Dirigent: Henrik

Referent: Line

1.Formandens beretning

2.Regnskab 2021

3.Budget 2022

4.Indkomne forslag

5.Valg til Bestyrelsen på valg er:

             Rikke Strøm

Følgende blev valgt i 2021 for 2 år:

             Henrik Engqvist

             Karsten Rye

             Bo Wilkens

             Ann Charlotte Gräns

             Ingrid Anthony

Derudover er Line Larsen som Kredsleder fast medlem af bestyrelsen.

6.Valg af suppleanter

7.Valg til Børneråd ?: Ønsker forsamling at dette skal bestå, vi er endnu ikke lykkedes med at starte en egentlig aktivitet op.

8.Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er Gitte Staunstrup ( ønsker genvalg )

9.Valg af revisorsuppleant

10.Eventuelt