Bestyrelsen

Kredsbestyrelsen er kredsens øverste ansvarlige ledelse, og er sammensat af minimum 6 medlemmer.  I K17 er bestyrelsen sammensat som følger (2022):

1 repræsentant fra kredsledelsen (Line Larsen)

6 medlemmer valgt på årsmødet som afholdes hvert år i april måned. Umiddelbart efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen ser således ud efter valget i 2022:

Formand Henrik Engqvist

Kasserer Karsten Rye

Kredsleder Line Larsen

kasserer Rikke Strøm

Medlem Charlotte Gräns

Medlem Bo Wilkens

Medlem Rikke Stougaard

Bestyrelsen holder møder ca. 3-4 gange årligt, hvor kredslederen orienterer om afholdte og planlagte aktiviteter for børn og ledere, og bestyrelsens udvalg og repræsentanter i eksterne organer orienterer om aktiviteter i disse.  Derudover giver kassereren løbende orientering om regnskabs- og budget relaterede punkter. Forældrerepræsentanterne orienterer om forældrearbejde og er iøvrigt med til at sikre varetagelse af medlemmernes interesser.

 

I K17 er der tradition for at større beslutninger træffes i enighed mellem “Bestyrelsen” som er beskrevet ovenfor og “Ledermødet”  som er beskrevet her til højre.

 

 

Ledermødet

Ca. en gang om måneden afholdes “Ledermødet” med deltagelse af kredsledere, ledere, seniorer og evt. repræsentanter fra div. udvalg. Der udsendes dagsorden forinden bl.a. indeholdende evt. forslag til vedtagelse, ligesom der udsendes beslutnings – referat af hvert afholdt møde.

“Ledermødet” er det bestemmende organ i dagligdagen hvad angår aktiviteter blandt børn og ledere.  Her fastsættes datoer og indhold af aktiviteter,  evalueres på afholdte arrangementer samt debatteres evt. aktuelle problemstillinger.

Ledermødet kan råde forholdsvis frit indenfor det vedtagne budgets rammer,  mens beslutninger som måtte række ud over disse tages i samarbejde med bestyrelsen.

Planlægningsweekenden

En gang årligt afholdes fælles planlægningsweekend for deltagerne i bestyrelsen og ledermødet.  På denne weekend aftales rammerne for den kommende sæson, herunder lederbesætning, større projekter,  datoer for diverse aktiviteter i klasser og udvalg, valg af kredsledelse, eventuelle struktur-ændringer og meget mere.

Kredsledelsen

Kredsledelsen kan bestå af 1 til 3 kredsledere,  der tilsammen har til opgave at sørge for at kredsens arrangementer og aktiviteter gennemføres i henhold til de vedtagelser der er taget i bestyrelse og/eller på ledermødet. Derudover er det kredsledelsens ansvar at gældende regler overholdes,  at repræsentere kredsen i eksterne sammenhænge, at være kontakt og samlingspunkt for kredsens forskellige klasser og udvalg, at sikre en passende udvikling og uddannelse af kredsens ledere og iøvrigt støtte og lede lederne i det daglige arbejde.

Herudover kan kredsledelsen, eller medlemmerne af denne have særlige administrative eller aktivitetsmæsige opgaver.