Almen orientering

Når du er medlem af FDF K17 Valby og deltager i klassemøder og på ture og lejre, har vi som forening ansvaret for dig i denne tid. Det forventes derfor at du er stand til at opføre dig normalt og modtage information på normal vis. Alt arbejde i FDF K17 Valby er frivilligt og ulønnet, og vi vil ikke bruge vores tid på almen opdragelse. Hos FDF K17 Valby kan man være medlem uanset race og køn og enhver form for diskriminering og/eller mobning vil ikke blive accepteret.

§36 erklæring

Alle ledere og medhjælpere i FDF K17 Valby der er i kontakt med børn bliver hver 3. år kontrolleret hos rigspolititet for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister i henhold til straffelovens §36

Foruden denne kontrol følger vi nogle simple spilleregler der sikre tryghed for børnene og lederne på ture og lejre.

Drenge og piger sover hver for sig.
Drenge og piger hver for sig. Det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.

Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt deltagerovernatning. Her er det turlederens ansvar at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

Der er adskilte toilet- og badeforhold for drenge og piger.
I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser – og at det er hensynet til ‘den svageste’, der tæller højest.

Desuden bader ledere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, ligesom medarbejdere kun må bade sammen med deltagere (af samme køn), hvis der er mere end én leder til stede.
Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.

Det skal efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige ledere med på ture og lejre.
Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor en deltager bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en leder af eget køn for at snakke fortroligt.

Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at en tur eller lejr gennemføres.

Hvis der på en tur eller lejr eller i en gruppe kun er ledere af det ene køn, er det vigtigt, at der tages hensyn til deltagerne af det køn, der ikke er repræsenteret blandt lederne.

Kæresteri mellem en leder og en turdeltager er ikke tilladt.
En leder må ikke have et forhold til en deltager. Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke.

FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte ‘træner- og skolelærerparagraf’, hvori det hedder:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Det betyder, at man, når man er leder til et FDF-arrangement, har fået deltagerne “betroet” til aktiviteter, og derfor er det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 224.
Det har ingen betydning for lovligheden, at deltageren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

 
Almen orientering
Når du er medlem af FDF K17 Valby og deltager i klassemøder og på ture og lejre, har vi som forening ansvaret for dig i denne tid. Det forventes derfor at du er stand til at opføre dig normalt og modtage information på normal vis. Alt arbejde i FDF K17 Valby er frivilligt og ulønnet, og vi vil ikke bruge vores tid på almen opdragelse. Hos FDF K17 Valby kan man være medlem uanset race og køn og enhver form for diskriminering og/eller mobning vil ikke blive accepteret.
§36 erklæring
Alle ledere og medhjælpere i FDF K17 Valby der er i kontakt med børn bliver hver 3. år kontrolleret hos rigspolititet for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister i henhold til straffelovens §36
Foruden denne kontrol følger vi nogle simple spilleregler der sikre tryghed for børnene og lederne på ture og lejre.
Drenge og piger sover hver for sig.
Drenge og piger hver for sig. Det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.
Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt deltagerovernatning. Her er det turlederens ansvar at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.
Der er adskilte toilet- og badeforhold for drenge og piger.
I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser – og at det er hensynet til ‘den svageste’, der tæller højest.
Desuden bader ledere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, ligesom medarbejdere kun må bade sammen med deltagere (af samme køn), hvis der er mere end én leder til stede.
Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.
Det skal efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige ledere med på ture og lejre.
Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor en deltager bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en leder af eget køn for at snakke fortroligt.
Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at en tur eller lejr gennemføres.
Hvis der på en tur eller lejr eller i en gruppe kun er ledere af det ene køn, er det vigtigt, at der tages hensyn til deltagerne af det køn, der ikke er repræsenteret blandt lederne.
Kæresteri mellem en leder og en turdeltager er ikke tilladt.
En leder må ikke have et forhold til en deltager. Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke.
FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte ‘træner- og skolelærerparagraf’, hvori det hedder:
Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.
Det betyder, at man, når man er leder til et FDF-arrangement, har fået deltagerne “betroet” til aktiviteter, og derfor er det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 224.
Det har ingen betydning for lovligheden, at deltageren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

Ulykkesforsikring

Landsforbundet har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, som dækker alle børn, ledere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige medhjælpere ved et direkte ulykkestilfælde under deltagelse i et FDF arrangement. Den dækker også f.eks. klatring og rappelling, så længe der ikke er tale om et “arrangement for professionelle”, f.eks. klatring i bjerge. Dog kan der være situationer, hvor forsikringen er sekundær, og det er personens egen forsikring der skal dække.

Forsikringen dækker også kollektiv transport, som måtte foregå i private biler – dog ikke den enkeltes færden til og fra møder. Alt efter skadeforløb, kan det være bilens ansvarsforsikring der dækker.

Forsikringen dækker ikke skade på ting og tøj. Tandskade dækkes efter individuel behandling af sagen.

Brilleskader dækkes ikke.

Forsikringen dækker ikke skader der er omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring.

Ansvarsforsikring

Landsforbundet har tegnet ansvarsforsikring for alle medlemmer (dog kun subsidiært; hvis medlemmet selv har en ansvarsforsikring, er det denne, der dækker skaden). Hvis en leder eller et barn er skyld i f.eks. en skade på et barn, så betaler forsikringen erstatning, hvis det er FDF som organisation, der kan gøres ansvarlig. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en ansvarsforsikring kun dækker, hvis skadevolderen kunne dømmes personligt ved en domstol til at betale erstatning. Ellers betragtes skaden som en følge af et hændeligt uheld, hvor kun en ulykkesforsikring kan yde erstatning.

Arbejdsskadeforsikring

FDF har tegnet den Lovpligtige Arbejdsskade-forsikring, som også dækker i de lokale FDF kredse. Under denne forsikring anmeldes også tandskader. Forsikringen dækker også forældre der hjælper til på en sommerlejr eller i kredshuset.

Elektronisk udstyr

PDA’er, MP3 afspiller samt alle former for spillekonsoller skal absolut ikke medbringes til klassemøderne. Det kan på ture og lejre være orden at disse ting medbrings, men kun såfremt det udtrykkeligt fremgår af indbydelsen.

Mobiltelefoner må dog ikke medbringes på lejrture og vil blive konfiskeret indtil lejren ophører.

Mobiltelefoner, PDA’er, MP-3 & 4 afspiller samt alle former for spillekonsoller medtages 100% på eget ansvar. Vi passer ikke på det og vi gør ingen ting hvis det går i stykker, uforvaret bliver ødelagt af andre eller forsvinder.

Dolk

Dolken er et uundværligt værktøj på ture og lejre når man bliver væbner.  Derfor lærer børnene også allerede fra tumlinge og pilte-alderen at anvende dolken som værktøj.  Det er dog ikke noget krav at man har sin egen dolk, og hvis man anskaffer sig en dolk, skal man huske at sørge for at det er en lovlig model.  Dolken accepteres under ingen omstændigheder anvendt i forbindelse med leg eller truende adfærd,  og konfiskeres omgående af lederne hvis noget sådant opleves. Husk iøvrigt at det heller ikke for FDF´ ere er tilladt at bære dolk udenfor FDF.

Læs iøvrigt mere om våbenloven her.

Sygesikringskort

Sygesikringskortet skal medbringes på visse ture og lejre, hvilket vil fremgå af indbydelsen.

Rygning

Der må ikke ryges i forbindelse med klassemøder og aktiviteter på ture og lejre. Ledere som ryger skal så vidt muligt ryge ved aftalte steder og ikke i nærheden af børnene. Denne regel gælder for både børn og ledere.

Alkohol

Der må ikke indtages nogen former for alkohol i forbindelse med møder, ture eller lejre med deltagelse af børn eller unge under 18 år. Dette gælder både børn og voksne.  Der kan dispenseres fra reglen ved særlige lederarrangementer, med deltagelse af 15-18 årige såfremt der indhentes accept fra forældrene til disse. Enhver anden form for rusmiddel er naturligvis forbudt i alle FDF-sammenhænge.

Religion og mad

Hos FDF K17 Valby kan man være medlem uanset race, køn og i princippet religion. Det er dog meget vigtig at understrege at FDF er en kristen forening, der naturligvis respekterer andre trosretninger, men der vil på ingen måde blive taget hensyn i forbindelse med forkyndelse af evangeliet om Jesus Kristus og aktiviteter på klassemøder, ture og lejre.

Til klassemøder og på lejre og ture, respekteres naturligvis den enkeltes fravalg af bestemte typer fødevarer, men der tilbereds ikke speciel kost, medmindre det er lægeligt dokumenteret. På ture og lejre vil udbudet af mad til hvert måltid dog være så varieret at alle kan være med, medmindre at man er meget kræsen.